RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

19.12.11

Úspěch - produktuiva a inovace v souvislostech 4/11

www.e-api.cz
FMEA jako nástroj managementu rizik

Životní cyklus výrobku
Kalkulace jako nástroj hodnotového řízení ( 3. Část )
Lean Design – kam směřovat naší aktivitu
Praktická aplikace 3P při optimalizaci výrobních linek

(Bonus aka) Rapid prototyping

7.12.11

Jak vítězit nad riziky - LINDE Praha - recenze akamonitor.cz

Vydavatelství  LINDE Praha projevilo dobrý cit pro aktuální potřeby ekonomické praxe. Kniha „Jak vítězit nad riziky“ přišla na trh v pravou chvíli. Po prostudování knihy se mi chtělo zvolat „Konečněkomplexní a při tom prakticky využitelný přístup k řízení rizik!“. 
Podrobnou recenzi knihy jsem opublikoval na svém portálu na adrese:www.akamonitor.cz/recenze/krulis1.htm
Autorem knihy je zkušený odborník - PhDr. Ing. Jiří Kruliš. Problematice rizik se věnuje dlouhodobě jako poradce pro firmy.
Kniha je určena v prvé řadě manažerům na všech pozicích a úrovních podnikové  hierarchie, ale i všem ostatním pracovníkům, kteří se v podnicích zaměřují na  zvládání podnikových rizik - procesních, personálních, bezpečnostních,  informačních, zdravotních ad.  Je užitečnou příručkou pro specialisty různých oborů:  personalistiku, management kvality, projektový a krizový management,  controlling a dále pro pojišťovny, makléře, poradenské a školicí firmy, kouče  i pro studenty a pedagogy v uvedených oborech. 
Záměr knihy formuluje autor ve čtyřech bodech takto:
 - odpovědět na otázku JAK VČAS, DŮSLEDNĚ a KOMPLEXNĚ ODHALOVAT a ZVLÁDAT RIZIKA?
 - přehledně probrat všechny procesy a faktory, které v podnicích rozhodují o  spolehlivosti, bezpečnosti,  výkonnosti a efektivnosti procesů podniků a tím pádem o jejich úspěšnosti,
 - u každého z jednotlivých témat uvést a charakterizovat co nejúplnější výčet  faktorů, hledisek, vlivů, které nesmí být v manažerských postupech opomenuty,
 -  poskytnout praktické postupy a metodický návod pro analýzu a snižování  rizik, zejména s využitím metody Identifikace procesů a rizik – IPR.
Jiří Kruliš koncipoval strukturu knihy tak, aby v každé kapitole, věnované určitému segmentu managementu, vždy byly zmíněny všechny klíčové požadavky. Každá kapitola tak může být využívána jako relativně samostatný návod pro daný segment.
Aktuální informace k metodě IPR lze nalézt na webové adrese www.management-rizik.cz .
Knihu Jiřího Kruliše vřele doporučuji podnikovým pracovníkům především  pro:
 - úzkou návaznost problematiky řízení rizik na jednotlivé segmenty podnikového managementu. 
 - zvolený kauzální přístup k řízení rizik
 - komplexní pojetí podnikového risk-managementu
 - zdůraznění  lidského faktoru, jako jednoho z nejdůležitějších zdrojů podnikových rizik
 - úspěšně zvolenou harmonii mezi základními metodickými poznatky a praktickým přístupem
 - přiblížení problematiky na konkrétní, původní metodice IPR.
I když to ze stručného obsahu není zcela zřejmé, představuje velmi cennou část knihy pojednání o informačních rizicích, jejich analýze a o opatřeních k prevenci a řešení problémů s riziky v této oblasti.
Za velmi cenný považuji  autorův důraz na skutečnost, že jednotlivá rizika nepůsobí izolovaně. Vzájemná vazba rizik v různých segmentech podnikového managementu a jejich vzájemné působení, vyvolává potřebu komplexního celopodnikového přístupu.
Kniha je určena především podnikovým pracovníkům,  obsahuje však rozsáhlou množinu poznatků, přímo či nepřímo využitelných v řízení rizik v institucích veřejné a státní sféry. 
Autorovi knihy, recenzentům knihy a vydavateli  knihy patří uznání a dík za to, že odborné veřejnosti zpřístupnili komplexní soubor poznatků  o řízení podnikových rzik v prakticky využitelné podobě. 

12.11.11

Řízení informačních rizik v praxi – Miroslav Čermák

Problematika řízení informačních rizik je velmi aktuální. Je překvapující, že se mu v české literatuře věnuje poměrně málo pozornosti. O to více si cením práci Miroslava Čermáka, který se rozhodl opublikovat své desetileté praktické zkušenosti z oblasti informačních technologií, informační bezpečnosti a řízení rizik. Jádrem knihy je metodika analýzy rizik, při jejímž vývoji autor respektoval mezinárodní standardy pro řízení  informační bezpečnosti. Metodika tak poskytuje opakovaně využitelné a měřitelné výsledky.
Hlavním cílem této knihy je seznámit čtenáře s problematikou řízení informačních rizik.
Kniha rozdělena do čtyř hlavních částí: řízení rizik, analýza rizik, vyhodnocení rizik a zvládání rizik, přičemž největší důraz je kladen na analýzu rizik. Posloupnost kapitol v knize kopíruje proces řízení informačních rizik. Autor vede čtenáře krok za krokem celým tímto procesem. Po přečtení a promyšlení obsahu knihy, by měl být čtenář vybaven poznatky, nezbytnými pro úspěšné zavedení procesu řízení informačních rizik ve společnosti. Měl by být schopen provést samostatně a efektivně analýzu rizik a následně rizika správně vyhodnotit a navrhnout vhodný způsob jejich zvládání.

V první části knihy se seznámíte s pojmem řízení rizik a důvody, proč je nutné získat pro zavedení procesu řízem rizik aktivní podporu vrcholového managementu, 'jak této podpory dosáhnout, jaké argumenty při komunikaci s vrcholovým managementem použít a následně jak celý proces řízení rizik ve společnosti úspěšně zavést.
Ve druhé části, která je nejrozsáhlejší, se seznámíte s možnými přístupy k provedení analýzy rizik a budete konfrontováni s výhodami a nevýhodami interně a externě prováděných analýz rizik, kvantitativními a kvalitativními metodami používanými při analýze rizik. Dozvíte se, jak efektivně a s minimálními náklady provést identifikaci a kvantifikaci aktiv, hrozeb a zranitelností.
Ve třetí části, která se věnuje vyhodnocení rizik, se seznámíte s metodikou výpočtu výsledného rizika a s vhodnými způsoby, jak tyto výsledky interpretovat a prezentovat. Značná pozornost je také věnována volbě vhodných opatření vedoucích ke snížení rizika.
Ve Čtvrté části se dozvíte, jaké jsou možné způsoby zvládání rizik a kdy je vhodné jednotlivé způsoby pro jejich zvládání použít, jak by měla vypadat závěrečná zpráva z analýzy rizik a co by měl obsahovat plán zvládání rizik. Metodika analýzy rizik, tak jak je prezentována v této knize, je plně v souladu s mezinárodními standardy pro řízení informační bezpečnosti a poskytuje 
opakovatelné a měřitelné výsledky.
Přístup autora k tématu je velmi praktický, výklad je srozumitelný, teoretická část odpovídá potřebám pochopení základů řízení rizik, kniha je stručná, přesto obsahuje mnoho cenných rad a doporučení, které ocení nejen specialisté z oblasti informačních systémů, ale i management organizací.

21.11.10

CIO - Business World 12/10

www.cio.cz

Řízení zdrojů ICT: vize vs. realita

Inter představil v CERN svou vizi Cloud 2015

Desatero pro disaster recovery

Přehled platů v českém IT

Historie IT - Norbert Wiener

(Bonus aka) Android  - vlajková loď Open-source

16.2.10

 
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač, Počítač
pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware,
Systémová integrace, CHIP
www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

6.1.10

Upozornění na 3 důležité poznatkové zdroje - Infoservis - Katolický

Dobrý den přátelé!
V této zprávě vás upozorňuji na 3 užitečné zdroje poznatků:

a) prosincové číslo časopisu Moderní řízení se opravdiu vydařilo.
Tématem čísla je "Řízení rizik". Místo dlouhého popisování obsahu
jsem si dovolil ofotit stránku s obsahem - najdete ji v příloze
tohoto e-mailu.
Většina pracovníků se s obsahem MŘ může seznámit v rámci kolování
nebo v režimu výpůjčky. Abyste se mohli snadno vráti k číslům,
která jste již vrátili, ofotil jsem stránku s přehledem hesel,
se seznamem speciálů (s odkazem na příslušné číslo ), se seznamem
příloh ( opět s odkazem na číslo a stránky ). Přehled hesel nám
může posloužit i k
porovnání s námi přijatou klasifikací dílčích témat
problematiky řízení
.

b) problematika ( nejen ) velkých podnikových informačních systémů
je dnes již neoddělitelně spojena se systémy označovanými zkratkou
ERP ( Enterprise Resource Planning ).ERP pokrývají plánování a řízení
všech klíčových procesů ve firmách na všech úrovních. Trendem
poslední doby jsou ERP systémy pro střední a menší firmy,
které se vyznačují mimo jiné velkou přizpůsobivostí firemním procesům.
Problematice ERP je věnován rozsáhlý portál "ERPForum".
www.ERPForum.cz. 
ERPForum představuje specializovaný web o ERP systémech. Najdete
zde nejen výklad pojmů spojených s ERP systémy, ale i recenze hlavních
představitelů této skupiny IS, doporučení jak se orientovat na trhu
ERP, dozvíte se co znamená ERP jako služba. Velmi cenná je část,
která prochází krok za krokem projektem ERP.

c) na předchozí zprávu navazuje třetí část e-mailu. Pro FEK jsem
před časem zajistil 10 exemplářů časopisu IT Systems, které jsou
zasílány do chebské knihovny a odtud dle rozdělovníku. V prosincovém
čísle, které vyšlo na přelomu roku, najdete celou řadu velmi cenných
článků, věnovaným aktuálním trendům ve vývoji ICT. Přehled obsahu
najdete na stránce
www.akamonitor.cz/5xnej.htm. Jeden z článků
považuji pro orientaci naší výuky v oboru informačního managementu
za strategicky významý. Jde o článek V. Fouska "
Budoucnost ERP je
v mobilních technologiích
." Za základní předpoklad vývoje IS považuje
autor velmi
efektivní a zároveň intuitivní rozhraní mobilních
aplikací
. Doporučuji nalehavě posoudit, jak dalece jsme v současné
době schopni zabezpečit kvalitní přípravu našich studentů na tento
trend ( HW, SW, personální, metodickou a hlavně systémovou stránku
problematiky řízení informatiky orientovaného na implementaci
mobilních technologií v podnikových řídících systémech).
Zdraví Vás
Arnošt Katolický
------------------------
http://www.google.com/profiles/akamonitor
ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz
AKA MONITOR - Partner ZČU v Plzni

 
 
 

4.12.09

Security World 4/09

Anketa: jaký bude rok 2010
Trendy hrozeb z internetu
Výběr a použití zařízení UTM
Strategie pro bezpečnostní manažéry
Bezpečnostní konference RSA
(Bonus aka) Jsou multiaplikační karty bezpečné?
Příští číslo vyjde 9. března 2010
 

21.9.09

10 must-have steps for an effective SMB information security program

Výtah z článku:
The National Institute of Standards and Technology (NIST), a nonregulatory federal agency in the U.S. Department of Commerce, is putting final touches on a guide designed to help small businesses and organizations implement the fundamentals of an effective information security program. The NIST standards should also prove useful for the remote offices of larger companies, where IT staffs are often small or nonexistent and it's important that employees bear more responsibility for information security.
Kissel's 10 "absolutely necessary" steps to an effective information security program (consult the pamphlet for how-to's):
- Protect information, systems and networks from damage by viruses, spyware and other malicious code.
- Provide security for your Internet connection.
- Install and activate software firewalls on all your business systems.
- Patch your operating systems and applications.
- Make backup copies of important business data/information.
- Control physical access to your computers and network components.
- Secure your wireless access point and networks.
- Train your employees in basic security principles.
- Require an individual user account for each employee on business computers and - business applications.
- Limit employee access to data and information, and limit authority to install software.
And here are the 10 security trouble spots where computer users are highly recommended to use caution:
- Opening email attachments from unknown senders and responding to emails asking for sensitive information.
- Clicking on Web links in emails and instant messages.
- Clicking OK on pop-up windows and other hacker tricks.
- Doing online business and banking.
- Skipping criminal background checks on prospective employees.
- Web surfing.
- Downloading software.
- Not getting expert help when you need it. The Better Business Bureau, Chamber of Commerce, Small Business Development Centers can point you to service providers.
- Disposing of old computers and media
- Protecting against social engineering
 
AKA MONITOR - ISSN 1804-042X - seznam monitorovaných časopisů:
ComputerWorld, CIO Business World, Security World, ITSystems,
Úspěch, PIXEL,ComputerDesign, itCAD, Jak na počítač, Počítač
pro každého,Extra PC, Nejlepší Rady PC, Connect!, Computer,
Mobility,BIZ, THINK!(IBM), Svět poznání, DIGIfoto, FOTOlife,
Účetnictví,SAT & DVB-T mag.,Extra Hardware, www.akamonitor.cz/5xnej.htm
---------------------------------------------------------------
 

27.6.09

Vyhledávání v rámci portálu AKA MONITOR

Na domovskou stránku AKA MONITOR ( www.akamonitor.cz )
byla zařazena funkce pro vyhledávání v rámci celého portálu.
Soubor webových stránek a jejich vzájemné vazby vznikaly
postupně během více než 13-ti let a navigace mezi novými
a staršími stránkami není nejsnadnější. Zařazení funkce
vyhledávání ( podporované Googlem ) by mělo orientaci 
uživatelů v obsahu webových stránek portálu výrazně usnadnit.    

8.8.08

Bezpečnost - víc než technika

Klientský magazín IBM ČR v č. 2/2008 je z velké části věnován systémovému pohledu na bezpečnost organizací. Podtitulek hlavního článku je "Komplexní pohled na bezpečnost v rámci Risk Management Life Cycle". Probírá postupně fáze:
- analýza rizik
- politika a monitoring
- implementace
- provoz
- audit.
V textu je věnována pozornost dílčím tématům: ethical hacking, proventia network IPS, managed security cervices, záloha a obnova dat, rozpoznávání internetových rizik a záplatování slabin, vědět co se děje.
Závěr článku je věnován tabulce:
"Business Continuity and Resiliency Services od IBM".

10.5.08

Analýza rizika v ComputerWorldu 8/08

Časopis ComputerWorld v č. 8/2008 opublikoval článek Marka Chlupa, který v něm rozebírá jednu z nejdůležítějších částí zavádění systému řízení rizik - analýzu rizika.
- Analýza na hrubé úrovni - zdůraznění následujících skutečností:
-- jakých cílů má systém IT dosáhnout
-- úroveň investic do tohoto systému IT ( vývoj, údržba, nahrazení )
-- aktiva systému IT, kterým organizace přiřazuje nějakou hodnotu
-- stupeň v jakém činnost organizace závisí na systému IT ( funkce, které organizace
považuje za kritické pro své přežití a které jsou závislé na systém IT )
- Neformální přístup
- Kombinovaná metoda
- Podrobná analýza rizik
-- stanovení hranic revize
-- identifikace aktiv
-- ohodnocení aktiv
-- odhad zranitelnosti.

4.5.08

Krizové řízení podniku

V rubrice RECENZE jsem vystavil původní podrobnou recenzi knihy "Krizové řízení podniku" s podtitulem "dokud ještě není v krizi". Komentovanou upoutávku na knihu najdete na adrese
www.akamonitor.cz/newbooks.htm.

Podrobná recenze knihy je v rubrice RECENZE portálu AKA MONITOR na adrese:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/

Kniha vyšla v roce 2004, ale i po 4 letech má hodně co říci!

6.4.08

BPM portál v českém podání


Procesy, procesní řízení ( BPM) a procesní přístup, jsou termíny, s kterými se dnes setkáváme v nejrůznějších souvislostech na každém kroku. Při tom donedávna bylo velmi nesnadné najít v českém jazyce literární nebo webový zdroj, který by byl dostupný a při tom na profesionální úrovni. ( V rubrice RECENZE a ve weblogu "NOVÉ KNIHY" na portálu AKA MONITOR najdete odkazy na několik knih na dané téma.) Know-how z oblasti procesního řízení představuje základ inovace řízení firem a institucí. Poradenské firmy, pro které je ve stále větší míře oblast BPM jedním z neslibnějších segmentů trhu, dávají nahlédnout do své kuchyně jen v míře nezbytné pro efektivní reklamu svých aktivit. Považuji proto za vhodné upozornit na webový zdroj, který vychází zájemcům o BPM vstříc a to na profesionální úrovni a zdarma. Tímto zdrojem je BPM portál, který najdete na webové adrese http://www.procesy.cz/ . Z profilu BPM portálu se dozvíme, že portál poskytuje znalostní servis pro BPM v České a Slovenské republice manažerům, konzultantům, specialistům IT, profesionálům zodpovědným za systémy řízení ve velkých společnostech, malých firmách i nekomerčních organizacích, širší odborné veřejnosti a studentům. Je platformou pro odborné publikování akademických a vědeckých pracovníků a nabízí prostor pro prezentaci praktických přístupů specializovaných dodavatelů.
Mezi témata, která jsou na BPM portálu prezentována, patří zejména:Architektura podnikání, BPM a SOA, BPM pro manažery, Modelování znalostí, Měření, Nástroje BPMS, Organizační řízení, Pravidla, Referenční modely, Rizika, Strategie, Znalosti, Úspěšné BPM.
V tomto mém weblogu najdete čas od času upozornění na konkrétní pozoruhodný zdroj týkající se BPM, který bude na BPM portálu vystaven.

9.8.07

Risk Management - Řízení rizika ve firmě

CPress vydal v dubnu knihu věnovanou risk-managementu. Recenzi knihy najdete na URL uvedené dále.
CPress mne vydáním titulu věnovaného risk managementu velmi příjemně překvapil. Není to první česká kniha, věnovaná risk managementu, ale je to kniha po mnoha stránkách pozoruhodná. Dosud vydané knihy přistupovaly k risk managementu z určitého úhlu pohledu. Risk management byl předmětem pojednání z pohledu projektového řízení, z pohledu finančního řízení, z pohledu nástrojů a metod hodnocení rizika, z hlediska teorie řízení, metod rozhodování apod. Autoři knihy vydané CPressem si sice rovněž zúžili téma tím, že v obsahu akcentují výrazněji praktický přístup a svá doporučení orientují na problematiku firem ( společností ), získali tím však prostor pro svůj záměr, pokrýt téma řízení rizik ve firmě v celém komplexu této složité problematiky. Tento přístup dal velmi dobře vyniknout úspěšnému úsilí o postižení nejen horizontálních, ale i vertikálních vazeb základních úrovní organizace a řízení firmy a v jeho rámci i řízení rizika. Pohled do obsahu knihy, na názvy kapitol, to potvrzuje: procesy, nástroje, postupy, financování projektů, modelování rizika, portfolia, cash flow, CORPORATE, STRATEGIC BUSINESS A PROJECT, atd. Hloubka a šíře pokrytí podnikové problematiky risk managementu mne velmi překvapily. Pro přístup autorů je příznačné spojení teorii s praktickými příklady.

Autoři v knize upozorňují na skutečnost, že všechny projekty v sobě zahrnují riziko – projekt s nulovým rizikem nestojí za to, aby byl realizován. Organizace, které lépe chápou povahu těchto rizik a umí je ‚řídit efektivněji, se mohou nejen vyhnout nepředvídaným katastrofám, ale mohou pracovat s užšími odchylkami a menšími nahodilostmi, mohou uvolňovat zdroje pro vynaložení dalšího lišili a mohou se chopit příležitostí výhodných investic, které by mohly být jinak odmítnuty jako příliš riskantní. Autoři zdůrazňují, že představitelé firmy potřebují pochopit a vědět, zda výnosy z projektu opravňují k převzetí rizik a rozsahu důsledků (ztrát) v případě, že se rizika vyplní. Na druhé straně investoři potřebují nějaké známky toho, zda příjmy z investice splní minimálnípožadovanou návratnost, i v případě, kdy je investice plně vystavena všem identifikovaným rizikům.

V úvodu své recenze, která je vystavena na níže uvedené adrese, jsem zdůraznil jako přednost knihy komplexní přístup autorů k tématu.O komplexnosti přístupu autorů k tématu řízení rizika svědčí uvedení následujícího kontrolního seznamu: podle autorů je zřejmá potřeba zdůraznit ohodnocení rizika, když projekt zahrnuje:
- Velká kapitálová vydání
- Nevyrovnaný tok cash-flow vyžadující velký podíl celkové investice před tím, než bude vygenerován jakýkoliv zisk
- Důležitou novou technologii
- Neobvyklé právní, pojišťovací nebo smluvní úpravy
- Citlivé environmentální nebo bezpečnostní problémy
- Přísné regulační nebo licenční požadavky
Kniha bude přínosem pro všechny, kdo mají co do činění s řízením rizik. Poznatky a doporučení autorů prospějí ve studiu a v práci: manažerům, akcionářům, vlastníkům podniků, pracovníkům finančních oddělení a projektovým manažerům, řádným i postgraduálním studentům, pedagogům vyučujícím řadu disciplin.
Podrobnou původní recenzi najdete v rubrice RECENZE na mém weblogu:
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/.

25.2.07

Risk Attitutes in PM

Problematika rizika je neoddělitelně spojena s projektovým managementem. Přehled v oblasti risk-managementu proto představuje důležitou součást kvalifikace každého projektového manažéra. Z toho vychází Cornelius Fitcher, PMP, který provozuje portál věnovaný přípravě PM odborníků. Na svém portálu www.pmprepcast.com nabízí bohatou nabídku - dnes již 63 lekcí, které prezentuje svým klientům ve formátu MP3, tedy jako podcasty. Poslední, 63-tí je věnován právě přístupu PM k problematice rizika.
Cituji z nabídky:
"A Risk is an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or negative effect on a project's objectives. There are many hard tools out there that tell you how to identify your risks, how to quantify them, how to define their impact on the project and what you can do in order to avoid or mitigate them. But how do you and the stakeholders on your project react to risks? Do risks frighten you or do they invigorate you? And what risk approach will a frightened project manager take versus the approach that an invigorated one takes? This discussion is at the core of Risk Attitudes. We are honored to welcome Janice Preston, PMP, on our program today to explore the four basic risk attitudes. Janice was a contributor to the risk section of both the 1996, 2000 and 2004 version of the PMBOK Guide and as such very qualified to look into this with us. As always we have Helpful Resources that complement this interview. If you are currently studying to take the PMP exam, then listen in to this episode and learn how you can win a free, one-year subscription to our sister podcast The Project Management PrepCast™, where you can learn the tools & techniques you need to know in order to prepare to take the PMP exam.
Regards,Cornelius Fichtner, PMPHost of The Project Management Podcast™ & The Project Management PrepCast™
--- konec citátu---
Chcete-li se dozvědět více, navštivte webové adresy:
http://www.thepmpodcast.com
http://www.pmprepcast.com

8.1.07

Risk management - úloha manažerů při řízení rizik


Na termín 31.1.2007 - 2.2.2007 nabízí firma TUTOR kurz s výše uvedeným názvem.
O co půjde?
Vedle definice základních pojmů „nebezpečí“, „riziko“, „ohrožení“ obsah kurzu pojednává především o přístupech a metodách hodnocení rizik ve všech oblastech řízení podniku – riziko strategické, marketingové, obchodní, finanční, personální, rizika spojená s inovací a řízením kvality, riziko nových technologií. V každé oblasti řízení rizik se zaměřuje na úlohu manažerů, na identifikací a zabezpečování možných rizik.
Cíl kurzu:
Cílem kurzu je napomoci tomu, aby se řízení (omezování) rizik stalo neodmyslitelnou součástí zodpovědného řízení každého manažera a vedoucího pracovníka v podniku. Účastník kurzu by se měl seznámit s identifikací a zabezpečováním rizik ve všech oblastech řízení a pochopit úlohu manažera v oblasti řízení rizik.
Cílová skupina:
top management, vedoucí pracovníci ze všech oblastí řízení podniku, auditoři
Osnova:
1. Strategické řízení a riziko
2. Marketingové řízení a riziko
3. Obchodní řízení a riziko
4. Finanční řízení a riziko
5. Rizika spojená s řízením inovací a kvality
6. Personální řízení a riziko
7. Rizika nových technologií
Podrobnosti o kurzu se dozvíte na adrese: ZDE - ZDE

17.11.06

Business Process Management

Komplexní zdroj odkazů a informací na téma: Business Process Management. Podle četnosti a obsahu okamžitých reakcí na mé odkazy věnované tématu Management procesů, usuzuji, že bude s povděkem přijato i upozornění na bohatý seznam komentovaných odkazů na anglické webové zdroje týkající se BPM. Najdete ho na portálu SearchCIO.com.

15.10.06

Článek na téma Business Continuity Planning

Pokud Vás informace v minulé zprávě zaujala a nestačí Vám výklad pojmu formou stručného zaměření konference v minulé zprávě, podívejte se na portál Trask Solutions. Na níže uvedené adrese, je opublikován pěkný článek s názvem "Business Continuity Planning aneb jak správným plánováním minimalizovat rizika".
Nahlédnutí do struktury článku s uvedením jeho závěru:
- Význam BCP
Plánování kontinuity činností lze definovat jako souhrn aktivit zaměřených na snížení rizika vzniku havárie a omezení dopadů havárie na kritické podnikové procesy. Důležité je si uvědomit, že plánování kontinuity není jen plánem reakce na krizovou událost, ale obsahuje také důležitý preventivní aspekt. Jedním z hlavních výstupů tohoto procesu je plán zachování kontinuity činností (Business Continuity Plan). Kvalitní plány kontinuity činností jsou schopny minimalizovat následky mimořádných událostí a zároveň umožňují a urychlují uvedení provozu do normálního stavu.
- Životní cyklus BCP
- Analýza
- Návrh strategie kontinuity
- Implementace plánů kontinuity
- Testování a údržba
- Reakce na havárii
- Produkty podporující BCP
Závěr
Kvalitní zpracovaní plánů kontinuity činností by mělo být strategickým cílem jakékoliv organizace - od velkých nadnárodních společností až po malý či střední podnikatelský subjekt. I když se masivnost nasazení konkrétních technologií bude v organizacích různého typu lišit, je nutné zachovat při navrhování plánů kontinuity stěžejní principy životního cyklu řízení kontinuity. Patří mezi ně zejména kvalitně provedená analýza, testování a pravidelná údržba.
A nezapomeňte, že termín zahájení konference IIR na téma "Business Continuity Planing" - 24.-26.10.2006 se blíží!
Vše o konference je obsaženo v předchozí zprávě v tomto wewblogu věnovaném risk-managementu.
Text článku, z něhož bylo citováno je vystaven ZDE ZDE.

26.9.06

Business Continuity Planning (BCP)

V současné době je každá společnost vystavena velkému množství různých rizik a možných ohrožení, jejichž projevy dokáží zcela zlikvidovat její pracně budované postavení. Moderně řízené organizace věnují stále větší pozornost plánování kontinuity činností (BCP). Schopnost organizace obnovit své klíčové procesy je závislá na vyspělosti jejího BCP programu. Organizace, které BCP nemají, mají jen velmi malou šanci na plné zotavení po nenadálé události. Jedním z hlavních výstupů BCP je plán pro zachování kontinuity činností – zásadní dokument definující strategii řešení krizových situací.
Pokud si nejste jisti, zda chápete význam a aktuálnost BCP pro Vaši organizaci, zamyslete se nad několika nepříjemnými, ale důležitými otázkami:
- Víte dobře, co je třeba podniknout, aby Vaše společnost dokázala krizovým situacím předcházet, případně efektivněji a úsporněji řešit katastrofy, a v neposlední řadě navrátit rychle společnost do normálního chodu?
- Jste si jisti, že znáte veškerá rizika, která mohou narušit činnost Vaší společnosti?
- Víte jaké dopady mohou mít rizika na Vaše klíčové procesy?
- Víte jak postupovat v krizových situacích?
- Jsou Vaše plány obnovy aktuální a efektivní?
- Zvládáte dobře i obtížnou část implementace Business Continuity managementu v prostředí organizace - testování navržených plánů?
- Provádíte kontrolu úplnosti vytvořených plánů?
- Dokážete odhalit nedostatky v navržených postupech obnovy?
- Doplňujete a aktualizujte vytvořené plány?
- Provádíte praktické prověření navržených postupů dle předem připravených scénářů?
Pokud jste při zodpovězení části uvedených otázek na rozpacích, nezbývá než doplnit své know-how, které v současné náročné době zahrnuje velkou řádku dílčích témat. Poznat Business Continuity Planing a umět ho úspěšně implementovat, znamená seznámit se s následujícími dílčími tématy, které tvoří nedílnou součást know-how BCP:
- Jak postupovat při tvorbě BCP a které kroky je třeba podstoupit?
- Správné načasování BCP
- Personální nároky na zajištění BCP
- Finanční dopad případného přerušení klíčových procesů
- Rozpočet – kolik nás to vlastně bude stát a v jakých fázích?
- Analýza výchozí situace firmy - identifikace aktiv a požadavků na jejich ochranu
- Určení zranitelnosti aktiv a jakým hrozbám jsou vystaveny
- Definice možných scénáře havárií
- Dopady havárie na chod obchodních procesů
- Stanovení priorit činností a služeb pro obnovu – určení váhy klíčových procesů
- Definice strategie obnovy provozu pro jednotlivé scénáře havárií
- Základní kroky implementace a praktické přístupy
- Personální zajištění – rozdělení zodpovědnosti v rámci projektu a jeho řízení
- Zajistištění efektivní komunikaci všech zainteresovaných osob
- Způsob a intervaly testování existujících plánů
- Úskalí údržby plánů kontinuity
- Provázanost BC a IT - IT Service Continuity Management
- Krizové situace a obnova procesů z pohledu IT
- Bezpečnost informací v kompetenci IT
- Softwarové nástroje pro podporu BCP
- Životní cyklus DRP - Disaster Recovery Planing
- Klíčové aspekty DR plánu
- Obecná pravidla a základní cíle DRP
- Zásady a postupy tvorby DRP
- Stanovení kritických lhůt pro obnovu
- Nejvhodnější strategii obnovy pro uvažované kritické stavy
- Role zaměstnanců při haváriích, jejich pravomoci a odpovědnosti
- Základní přístupy k testování plánů obnovy - Optimání hloubka testování
- Validita výsledků testování
- Aktualizace plánů tak, aby odpovídaly novým požadavkům
- Postavení auditu v rámci BCP - cíle a rosah auditu BCP
- Východiska a způsoby provedení auditu BCP
- Odlišnosti BCP v různých odvětvích
- Zvláštnosti přístupů k řešení BCP ve finančních i nefinančních institucích
Pomoc Vám právě v této době nabízí společnost IIR ( Institute for International Reasearch ), která na téma BCP připravila konferenci a workshop. Konference na téma "Business Continuity Planing" se uskuteční ve dnech 24. – 25. 10. 2006 v Praze, v hotelu Don Giovanni. 26. října se uskuteční tamtéž workshop věnovaný tématu: „Testování plánů kontinuity a obnovy činností krok za krokem“. Na workshopu se seznámíte se všemi kroky testování a se způsoby, jak k nim přistupovat. Budete mít příležitost porovnat své znalosti i s praktickými přístupy v zemích střední a jihovýchodní Evropy.
Podle pořadatelů, představí přednášející na konferenci různé pohledy na problematiku BCP, seznámí účastníky s možnými přístupy i se svými praktickými zkušenostmi.
Základní témata konference:
- Základní východiska, pojmy a souvislosti v oblasti BCP
- Úloha krizového řízení
- BCP jako strategický cíl firmy – Business Impact Analyse
- Údržba a testování jako nezbytná součást BCP
- Specifické postavení IT v rámci BCP programu
- Plán obnovy a jeho klíčové postavení v rámci Business Continuity plánování
- Jak vytvořit „inteligentní“ plán obnovy (Disaster Recovery Plan)?
- Ověřivání praktické realizovatelnosti plánů – testování Disaster Recovery plánu
- Audit jako nedílná součást komplexního přístupu- Specifika BCP v různých oblastech – BCP napříč odvětvími
Konference IIR na téma Business Continuity Planing ( BCP ) může přinést odpověďi na aktuální problémy, které přináší současná situace, kdy je každá společnost vystavena velkému množství různých rizik a možných ohrožení.
Více se o konferenci a workshopu dozvíte na adrese: www.konference.cz/it.cfm

10.9.06

Řízení rizik - 2. přepracované vydání úspěšné knihy

Před 3 léty jsem na svém portálu vystavil původní recenzi knihy autorů Raise a Smejkala, věnované problematice řízení rizik. Najdete ji na adrese: http://www.akamonitor.cz/rizika1.htm. V závěru recenze jsem uvedl: "Nepochybuji o tom, že u tak náročného a rozsáhlého tématu jakým je Řízení rizika se najde dost příležitostí jak v dalším vydání knihu dále obohatit, jak dále prohloubit vazby dílčích témat, jak ještě více přiblížit čtenářům praktickou aplikaci teorie řízení rizik."
Potěšující zpráva: stalo se!
2. vydání knihy vyšlo pod názvem: "Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích".
Jsem velmi rád, že mohu prohlásit, že došlo k pozitivnímu vývoji zejména v tom, že:
- došlo k posunu směrem k integraci informačních rizik do celkového pojetí risk-managementu,
- v důsledku toho jsou informační rizika probírána vyváženěji z hlediska různých přístupů ( technických a netechnických),
- problematika řízení rizika je probírána nejen teoreticky, ale mnohem výrazněji i prakticky.
První vydání bylo významné tím, že došlo k prezentaci poznatků, které byly do té doby v komplexu obtížně dostupné. Druhé vydání je krokem vpřed směrem ke komplexnímu, systémovému a dynamickému pojetí risk-managementu s výrazným podílem praktického přístupu.
Prohlédněte si podrobný obsah knihy na adrese:  

http://www.grada.cz/katalog/kniha/rizeni-rizik-ve-firmach-a-jinych-organizacich/
K 2. vydání se vrátím podrobnějším srovnáním obou vydání v rámci připravované recenze knihy.

25.6.06

Projekty a řízení rizika

Jednou z jarních knižních novinek vydavatelství GRADA je kniha Aleny Svozilové "Projektový management". Autorka moderní přístupy k PM nejen deklaruje, ale sama ve své publikaci úspěšně aplikuje. Jde především o systémovost, komplexnost a o procesní, dynamicky pojatý přístup. Tím se zcela přirozeně musela autorka dostat i k některým často nedoceňovaným aspektům PM, především k tématu řízení rizika. Problematika Risk managementu netvoří v knize o PM izolovanou část, ale prolíná se všemi fázemi životního cyklu projektu. Konstatoval jsem, že velká část poznatků prezentovaných v knize o PM, představuje přínos i v širších souvislostech podnikového risk managementu. Více se o knize dozvíte na stránkách GRADY a nejpozději do 1 měsíce v rubrice RECENZE mého zpravodajského portálu AKA MONITOR.

27.3.06

Integrace informačních rizik - PhD studium

Na četné dotazy upřesňuji informaci o novém tématu doktorské práce.
Vyhláška č. 7/05 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni o přijímacím řízení k doktorskému studijnímu programu
Téma:
Integrace informačních rizik do komplexu rizikového managementu podniků a institucí.
Školitel:
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Více na adrese:
http://webtodate.fek.zcu.cz/images/pages/VaV/Vyhlaska_c._7-05_DSP.pdf

11.3.06

Risk management z pohledu IS

Pod tímto názvem je opublikován text v časopise Bankovnictví. Obsahuje tabulkový přehled aplikace technologií, ukazující jejich event. vícenásobný efekt v různých odděleně vnímaných business oblastech. Tabulka obsahuje sloupce:
- technologie
- oblast řízení
- využití
Mezititulky textu:
- vhodné technologické řešení a integrace

- risk management jako aplikace na bázi datového skladu
- úspora investic a zrychlení návratnosti
- konzistence mezi informacemi
- snížení operačního rizika

- vliv na definici a implementaci informačních systémů

7.3.06

Automatizace řízení rizik

Pod názvem "Řízení rizik je stále více automatizováno" přináší časopis "Bankovnictví" rozbor výsledků průzkumu na téma "AIM Global Data & Risk Management Survey 2005". Cílem průzkumu bylo získat informace o strategii řízení rizik. Zaměření textu naznačují mezititulky:
- finanční instituce zvyšují automatizaci
- zpracování dat o podnikových činnostech získává prostor

- regulatorní požadavky a STP pohánějí investice
- jak finanční instituce čelí výzvám
- koncentrace na kvalitu dat o rizicích
- nejdůležitější zjištění průzkumu
- výsledky v regionu střední a východní Evropy
- trendy v řízení rizik a dat
- rozvoj řízení referenčních dat.
Text je zajímavý nejen pro manažéry z oblasti bankovnictví.

13.11.05

Řízení rizika v knize věnované managementu

V jiné souvislosti jsem otevřel knihu vydanou v Management Pressu v roce 2000. Letos vyšel její dotisk. Název: Management - základy, prosperita, globalizace. Čas běží a tak některé části knihy zcela přirozeně volají po aktualizaci. Mezi kapitoly, které mají čtenáři stále co říci patří kapitola "Management rizika" jejímž autorem je Jaromír Veber. Nahlédnutí do obsahu kapitoly:
- základní pojmy
- pojetí rizika a jeho klasifikace
- základní fáze managementu rizika
- identifikace faktorů rizika

- stanovení významnosti faktorů rizika
- stanovení rizika firemních aktivit
- posouzení finanční stability firmy při varovném scénáři
- příprava a realizace opatření k snížení rizika
- zvýšení flexibility
- dělení rizika
- transfer rizika
- etapová příprava a realizace podnikatelských projektů
- snižování tržních rizik

- snižování exportních rizik
- příprava plánu korekčních opatření
- operativní řízení rizika
42 stran užitečného čtení.

Projekty, příležitosti a rizika

Příjemně mne překvapil zájem o text mého krátkého pojednání na výše uvedené téma. Měl jsem trochu problémy s přístupem na server bloggeru a tak pro jistotu opakuji webovou adresu článku, který jsem napsal pro Univerzitní noviny ZČU v Plzni.
http://www.akamonitor.cz/noviny.htm

30.10.05

Nové téma doktorské práce na FEK - ZČU v Plzni

Oborová rada a následně vědecká rada Fakulty ekonomikcé Západočeské univerzity v Plzni schválila rozšíření témat doktorských prací. Nové téma souvisí se zaměřením tohoto weblogu. Zní: "Integrace informačních rizik do podnikového risk-managementu". Informační rizika jsou až dosud analyzována se zaměřením "dovnitř" IT problematiky. V důsledku tohoto pojetí zůstává nepokryta široká a významná oblast informačních rizik, která se nacházejí v oblasti, která spojuje informační systém se systémem řídícím. Jde o rizika spojená s ukazateli komplexnosti, spolehlivost, operativnosti, aktuálnosti, atd. V souvislosti s vypsáním nového tématu jsem byl ustanoven školitelem pro PhD studium se zaměřením na uvedené téma. Vynasnažím se pokrýt téma v tomto weblogu.

11.10.05

Management of Risk: Guidance for Practitioners

V rešeších na téma ITIL a Risk Management se objevuje kniha vydaná OGC (Office of Government Commerce):
"Management of Risk: Guidance for Practitioners - book."
Pohled do obsahu - citát z anotace:
Chapters cover:
- The principles of risk management
- Defining a framework for management of risk, including risk identification, risk evaluation, and implementing risk responses
- Managing risks at the strategic, program, project, and operational level
- Techniques for risk identification, risk management, risk documentation, external review, and applying the risk management processes.
- Additional resources include: Analysis of the benefits of risk management, Checklists,
- Categorizing risk, Standards for evaluation of risk, Legal considerations, Continuity management,
- Managing organizational safety and security, Information on further techniques, Lessons learned, and Tools.
Documentation outlines are also included, with templates of Business Case, Business Continuity Plan, Communications Plan, Contingency plan, and other policy and process documents.Cena knihy se ( po 30%-ni slevě v Amazonu ) pohybuje kolem 24 liber.
Více o knize na adrese:
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0113309090/202-3826528-2402263

7.10.05

Řízení projektů a projektová rizika

Odborný seminář na téma "Řízení projektů a projektová rizika" nabízí firma TIMING Praha. Seminář se koná již 17. října t.r. v Praze. Podle pořadatele by měl dát seminář odpověď na poměrně široce položenou otázku:
"Proč se tak často nedaří dokončovat podnikatelské projekty úspěšně, včas av rámci plánovaných nákladů? "
Náznak odpovědi najdete na níže uvedené adrese na webu firmy TIMING.
Pro první představu vybírám několik vět z textu:"Důvodů je řada, mj. tento: podnikatel často řídí (a třeba moderní metodou)něco jiného než svůj projekt. Řídí svůj sen o projektu. Projekt se mu ve snu jeví vyvázán ze souvislostí, a jen občas se objeví nějaká hrozba, kterou jetřeba okamžitě zadupat do země. ..... Míra splnění nějaké etapy projektumusí být vyhodnocena v širších souvislostech, jimiž jsou:
7. odhad budoucího vývoje dané etapy,
6. vztah k ostatním etapám téhož projektu,
5. vztah k celému projektu,
4. vztah k ostatním projektům,
3. vztah k ostatním aktivitám firmy,
2. vztah ke globální strategií firmy (globální strategie firmy je jakýmsi\"superprojektem\"),
1. vztah k okolí firmy.
Své okolí většina firem významně ovlivnit nedokáže. Proto začíná dobré vedení každého projektu od tzv. Globální strategie firmy (okolí už leží mimo) a pokračuje v uvedeném seznamu směrem vzhůru. Neboli: v rámci firmy postupujeme od systematického Řízení projektů (plurál) k systematickému Řízení projektu (singulár). " konec citátů.
Podrobnou informaci o zaměření semináře najdete na webu TIMING Praha
www.timing.cz nebo přímo na adrese
http://www.timing.cz/text.php?tid=rizeni_rizik

2.10.05

Řízení v krizových situacích

V loňském roce vyšla v Management Pressu kniha s podtitulkem "Příklady efektivních strategií". Ve své recenzi, která je dostupná na níže uvedené webové adrese, jsem na závěr napsal: "Knihu doporučuji především těm, kdo se nezalekli osobního rizika spojeného s řízením podniku „v bouřlivých časech“, neboť pevně věřím, že v knize Management Pressu „Řízení v krizových situacích“ najdou spolehlivého rádce a spojence."
Osnova knihy je sama o sobě cenným přehledem těch oblastí činnosti podniku, kterým je třeba především věnovat zvýšenou pozornost v souvislosti s řízením rizik. Přehled mi posloužil jako východisko pro analýzu souvislostí informačních rizik v podniku.
Užitečný je výčet toho, „co je třeba dělat“chceme-li čelit nebezpečím krizí. Patří sem:
- Je třeba vyvíjet podnikatelské vize
- zaměřovat se na hlavní obory podniku vytvářející hodnotu, tedy optimalizovat a urychlovat podnikové procesy
- zjednodušovat struktury
- zbavovat se přítěže- naučit se strategicky používat nové IT
- předvídat přáni zákazníka a nové trendy, aby bylo možné vytvářet nové předpoklady produktivity
- zvyšovat hodnotu podniku, a tím také hodnotu pro akcionáře
- optimalizovat rychlost inovací
- dlouhodobě zajistit schopnost firmy přežít
- chránit podnik před nepřátelským převzetím
- vyhledávat zajímavá strategická partnerství
- předvídat neustále také případné změny orientace.
- vše to je třeba dělat co nejrychleji
- a nezapomínat při tom na to, že je třeba umět řídit.
Problematika řízení rizik není v knize slovně nijak zvlášť zdůrazňována, přesto představuje kniha velmi dobrou školu integrace risk-managementu do podnikového řízení.
http://www.akamonitor.cz/krize1.htm

ŘÍZENÍ RIZIK V PROJEKTECH. Reportáž.

Reportáž z odborného semináře
Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/rizika.htm
najdete moji původní reportáž z akce pod názvem:ŘÍZENÍ RIZIK V PROJEKTECH
V recenzi jsem m.j. zdůraznil několik dílčích témat, která mne upoutala:
- Rizika v rozsáhlých IT projektech a jejich důsledky
- Postupy řízení rizik v různých fázích projektu
- Proaktivní a reaktivní opatření k řízení rizik
- Risk Checklist a Prioritizace rizik
- Zkušenosti s rizikem v projektech
- Odvození portfolia rizik
- Vytipování a plánování vhodných zajišťovacích nástrojů
- diferenciace řízení rizika podle stádia a situace projektu

1.10.05

RIZIKA PODNIKANI. KNIHA z roku 1982.

Knihu "Rizika podnikani" vydalo Victoria publishing v roce 1994. Original vysel v Parizi jiz v roce 1982. Pozorny ctenár si povsimne vyvoje pojeti rizika. Videt je to m.j. i v relativne izolovanem pojeti "rizika v oblasti informatiky". Presto jde o knihu, ktera je uvadena dodnes v seznamech doporucene literatury k predmetu "risk-managementu".

Finanční rizika

Odpovídám na opakované dotazy ( zaslané na osobní adresu ) týkající se existence knihy věnované finančním rizikům:
V roce 2001 jsem sepsal stručnou recenzi na titul "Finanční rizika". Byla to jedna z prvních recenzí umístěných na AKA MONITORu. Najdete ji i s odkazy na vydavatele na adrese:
http://www.ebook.zcu.cz/info/finrizika1.htm

24.9.05

Řízení rizika projektů

4. kapitola knihy Jiřího Fotra a Ivana Součka se jmenuje "Řízení rizika projektů" ( strany 133 - 193 ). Dozvíte se:
- pojetí rizika a jeho klasifikace
- náplň řízení rizika
- určení faktorů rizika
- stanovení významnosti faktorů rizika
- stanovení rizika investičních projektů
- opatření na snížení rizika
- hodnocení rizika investičních projektů
- databáze rizik.
Knihu "Podnikatelský záměr a investiční rozhodování" vydala GRADA v roce 2005.

Komunikační podpora pro návštěvníky weblogu

Pro řadu svých webových stránek věnovaných různým odborným tématům jsem zvolil formu weblogu s poporou služby "blogger.com" proto, abych mohl nabídnout určitý komfort návštěvníkům těchto stránek. Zatím co u weblogů věnovaných digitální fotografii, IT service managementu, vivio-monitor, proj. managementu, e-books a pod. jsou služby využívány plně, návštěvníci tohoto weblogu zatím využívají nabídku podpory minimálně.
Pro případ, že by to bylo moji vinou, opakuji hlavní možnosti:
a) především si můžete nechat hlídat aktualizaci obsahu stránky pomocí t. zv. čtečky RSS. Stačí si nainstalovat jednu z mnoha RSS čteček ( na příklad program Feed Reader ), zadat ji adresu www.akamonitor.cz/riskman/riskman.xml ( pozor! XML a ne htm ), určit jak často má program testovat změnu obsahu a nechat se jednoduchým způsobem informovat o každé změně obsahu stránky. Více se o službě RSS můžete dozvědět na adrese: http://www.akamonitor.cz/RSS.htm.
Zapomenete-li adresu, stačí kliknout v levém sloupci na červenou ikonku s nápise RSS a budete na webové stránce s t. zv. XML kodem. Tam najdete i pozapomenutou adresu.
b) kteroukoliv zprávu publikovanou na stránce můžete přímo ze stránky přeposlat komukoliv kdo má mailovou adresu,

c) Pokud vidíte pod zprávou slovo Comment, můžete ke zprávě přímo na stránce přidat svůj komentář, který se okamžitě stane dostupným pro všechny návštěvníky stránky.( Nevhodné komentáře obratem smažu.)
V případě problémů při využívání nabízených služeb se na mne obraťte na adrese:
doc.aka@akamonitor.cz. Rád Vám poradím jak na to.

20.9.05

Manažérské rozhodování a riziko

Chcete si udělat představu o osnově předmětu "Manažérské rozhodování", zařazeného do studijného plánu VŠE a garantovaného prof. Jiřím Fotrem? Uvidíte v jaké souvislosti je do tohoto předmětu zabudována problematika rozhodování za rizika.
Osnovu předmětu najdete na adrese:
http://pes.vse.cz/main.php?action=PRED_INFO&id_predmetu=PM_428

Řízení projektových rizik

Jedním z předních českých autorů, který se již léta věnuje problematice rizika z hlediska projektového managementu je Dr. Jiří Weinberger, šéf firmy TIMING Praha. "Pod názvem "Řízení projektů, tentokrát s nadhledem" opublikoval obsáhlejší článek v časopisu pro automatizační techniku "AUTOMA". Článek obsahuje stať s názvem "Řízení projektových rizik", která stojí za pozornost. Článek najdete na adrese:
http://www.automa.cz/automa/2003/au100330.htm

Riziko v podnikatelském projektu

Na níže ujvedené adrese najdete text s názvem "Podnikatelský projekt a jak na něj...". Obsáhlý článek zahrnuje i dvě kapitoly, které se vztahují k tématu našeho weblogu:
- Co znamená riziko a
- Význam analýzy rizik.
Jde o stručnou přehlednou informaci. Přínos textu o RM spočívá v kontextu s komplexní problematikou podnikatelských projektů.
Text najdete na adrese:
http://www.vokac.cz/projekty-projektyteorie.html

Perspektivy risk-managementu v praxi českých firem

Čtyři odborníci z českých firem odpovídají v diskusním fóru Controler Institutu na jednu otázku:
"Domníváte se, že v praxi poroste význam risk managementu? Jakým způsobem je řízení rizik podchyceno ve vaší firmě?"
Odpovědi najdete na adrese:
http://www.controlling.cz/information.aspx?id=6

Tenstep.com portál věnovaný PM

TenStep.com je velmi vyhledávaný portál věnovaný projektovému managementu. Jako součást PM je předmětem pozornosti portálu i risk-management. Značná část obsahu portálu je přístupná zdarma. Pokud se zaregistrujete ( zdarma ) jako člen ( member ) zpřístupní se Vám další část rovněž free. Další zdroje jsou přístupné po zaplacení licence ( verze licencí najdete na stránkách portálu včetně ceny). Přístup ke všem článkům, včetně spousty cenných šablon, přijde cca na 390 USD. Na portálu si můžete bezplatně zaregistrovat též zasílání informací o novinkách. TenStep.com vřele doporučuji! Na některé články budu upozorňovat jednotlivě včetně přímé adresy. Z placených budu alespoň výběrově citovat. Adresa portálu je:
www.tenstep.com

Projekty, příležitosti a rizika

Text článku určeného pro Univerzitní noviny ZČU v Plzni najdete na adrese:
www.akamonitor.cz/noviny.htm
aka

RISKANAL. El. konference

Chcete se přidat do komunity více než 1600 členů ze 45 zemí, které spojuje zájem o risk management? Máte možnost se přihlásit na níže uvedené adrese. Organizátoři el. konference definují poslání svého RISKANALU takto:
"The goals of RISKANAL are to:

- Provide an opportunity for individuals from diverse disciplines and from different countries to exchange information, ideas, and methodologies for risk analysis and risk problem-solving;
- Foster understanding and professional collaboration among individuals for the purpose of contributing to risk analysis and risk problem-solving;
- Facilitate the dissemination of knowledge about risk and risk analysis methods;
- Encourage application of risk analysis methods.
Adresa pro přihlášení:
http://www.sra.org/resources_riskanal.php

Riziko a neistota v historickom vývoji

Ing. Vladimír Polavka napsal: "Riadenie spoločensko-ekonomických procesov prebieha v stochastických podmienkach, a preto je vždy spojené s určitým stupňom neistoty a rizika. Príspevok je zameraný na prehľad vybraných názorov na rozhodujúce prístupy k vymedzeniu dvoch základných ekonomických kategórií - riziko a neistota v priereze historického vývoja od stredoveku, za čias Adama Smitha a jeho následníkov, koncom 19. storočia a v priebehu 20. storočia, osobitne v odbornej literatúre pred Keynesom ako i Keynesov pohľad na riziko a neistotu. Historický prierez hlavných prístupov k vymedzeniu poňatia rizika a neistoty v rôznych historických obdobiach, v rôznych spoločenských, ekonomických a sociálnych formáciách poukazuje na skutočnosť, že riziko a neistota boli podobne ako dnes vždy problematikou, ktorá stála v centre záujmu ekonomickej vedy a mala reálny dopad na ekonomické procesy."
Celý text najdete ZDE

Metody analýzy rizika a jeho citlivosti

Jiří Marek napsal pro portál věnovaný risk-managementu m.j."
"V současném světě existuje hluboká propast mezi znalostmi odborníků a laické veřejnosti, která se týká rizika. Odborníci neumějí přesvědčit veřejnost o významu umění ovládat riziko. Je zde nedostatek populárně naučných publikací tohoto tématu, přestože vzrůstá počet lidí, kteří varují, že žijeme ve značně rizikové společnosti (například Ulrich Beck - Riziková společnost) a že by se nám život v ní mohl vymstít, bez minimalizace rizik. Slovo riziko má značný vliv na čtivost, sledovatelnost či poslechovost médií. Jde o pojem, u kterého se kalkuluje s velikostí jeho emocionálního působení na cílené osoby."
Zobrazení celého článku ZDE

Řízení rizika a finanční inženýrství. Recenze

Dvojjazyčný sborník obsahuje následující příspěvky v češtině a angličtině:
- Integrované řízení rizik dluhopisových portfolií,
- Měření kreditního rizika pro potřeby určení kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu,
- Cross-Country Predictability and Cointegration: The Case of Central-European Stock Markets (anglicky),
- Efficient Reallocation of Assets through Bankruptcy Proceedings (anglicky),
- Informative Value of Firm Capital Structure (anglicky)
Jednotlivé přístupy uvedené v příspěvcích neslouží pouze k měření a řízení kreditního rizika banky či finanční instituce, ale mohou být využity i jako nástroj výpočtu kapitálové přiměřenosti banky.
http://www.akamonitor.cz/blaha.htm

Řízení v krizových situacích. Recenze

Kniha je orientována na mimořádné a nestandardní situace v životě podniků. Autoři předkládají efektivní strategie pro krizové řízení a vedení lidí. Vyjadřuje to dobře podtitulek knihy: „Příklady efektivních strategií“. Přínosem je již samotný výběr 14-ti konkrétních krizových situací.
http://www.akamonitor.cz/krize1.htm

19.9.05

Řízení rizik. AKA MONITOR. Recenze knihy.

Řízení rizi. V. Smejkal, K. Rais
Kniha přibližuje následující základní druhy rizika:

- tržní, organizační a právní
- informační, investiční, personální a technologická.
Přednostní orientace knihy je na rizika podnikatelská, především na ta, která podnikatelské subjekty ohrožují nejčastěji. Kniha se zaměřuje na proces řízení změn strategie, změny struktury a na zvládnutí krizových situací.
Část problematiky pokrývá souhrnně, část analyzuje ve speciálních oddílech knihy.
http://www.akamonitor.cz/rizika1.htm